Đo Kiểm tra khí hậu

Việc kiểm soát các điều kiện khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm tương đối, đọng sương và hơi ẩm trong công nghiệp thường là rất quan trọng dẫn tới thành công trong việc thực hiện sơn phủ. Các tham số này xác định các điều kiện trong việc thực hiện sơn phủ.