Lỗ thủng và dò

Bề mặt bị ăn mòn sớm là do sơn phủ bị lỗi. Nguyên nhân chính do các khuyết tật trong quá trình sơn phủ.