Shop by

Nhà sản xuất

Điểm cháy

Khi phát triển bất kỳ dung môi nào dựa trên chất lỏng như sơn, mực in hoặc nước hoa. Điều bắt buộc là phải xác định được điểm cháy và được công bố đáp ứng quy định về vận chuyển theo quy định.