Thời gian khô

Khi xử lý sơn, quan trọng là phải biết chính xác thời gian khô của sơn. Đối với hệ thống sơn đa lớp, phải biết thời gian khô để người thực hiện có thể sơn lớp tiếp theo.