Độ sạch bề mặt

Độ sạch bề mặt là tham số quan trọng trong sơn phủ. Trong suốt quá trình chuẩn bị bề mặt ban đầu, ngoài việc chải hai mài, một bề mặt được phủ có thể được thổi, dùng nước áp lực cao hay đơn giản như rửa. Trong một số trường hợp, hạt mài mòn hoặc nước vẫn nhiễm bẩn lên bề mặt. Trong trường hợp này phải xác định được mức độ ô nhiễm bề mặt.