Hình ảnh

Hình ảnh bên ngoài sản phẩm có thể xác định sự am hiểu của một người về một sản phẩm. Màu sắc và độ bóng là hai tham số quan trọng để đánh giá chất lượng sản phẩm. Nhận thức là chủ quan, nhưng dải các thiết bị của Elcometer đánh giá được các tiêu chí về hình ảnh .