Shop by

Nhà sản xuất

Máy đo độ nhớt

Độ nhớt được coi như "độ dày" hoặc khả năng chịu đổ, nhưng có những yếu tố khác về độ nhớt. Tất cả chất lỏng có ma sát giữa các phân tử, để xác định dòng chảy chất lỏng như thế nào. Do ma sát bên trong, năng lượng được yêu cầu để di chuyển chất lỏng và độ nhớt đo sự chống lại dòng.