CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

 

 

1. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DỊCH VỤ GIAO NHẬN, LẮP ĐẶT, CÀI ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐẠC, ĐO MÔI TRƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

 

Chính sách hỗ trợ dịch vụ giao nhận, lắp đặt, cài đặt đối với từng chủng loại sản phẩm:

 

Chủng loại

Dịch vụ giao nhận

Cài đặt, lắp đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DỊCH VỤ GIAO NHẬN, LẮP ĐẶT, CÀI ĐẶT THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

 

Chính sách hỗ trợ dịch vụ giao nhận, lắp đặt, cài đặt đối với từng chủng loại sản phẩm

 

Chủng loại

Dịch vụ giao nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DỊCH VỤ GIAO NHẬN, CÀI ĐẶT THIẾT  BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

 

Chính sách hỗ trợ dịch vụ giao nhận, cài đặt đối với từng chủng loại sản phẩm

 

Chủng loại

Dịch vụ giao nhận do Centertech thực hiện